KHÁT VỌNG

Mang sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam vươn tầm thế giới

TẦM NHÌN

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm Nông nghiệp công nghệ cao phục vụ lợi ích cộng đồng.

SỨ MỆNH

Mycospring cam kết mang đến lợi ích cho cộng đồng các sản phẩm, kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm của mình với cuộc sống con người và xã hội

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đồng tâm, chuẩn mực đạo đức và sáng tạo

  • Đồng tâm: Mycospring tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất cho những con người cùng chí hướng
  • Tận tâm: Nghiên cứu, đổi mới sang tạo các công nghệ nông nghiệp cao
  • Chuẩn mực đạo đức: Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch
  • Sáng tạo: Nghiên cứu, đổi mới sáng tạo các công nghệ nông nghiệp cao để phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia.